Thematic Groups of Russian Borrowings in the Language of Siberian Tatars

Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates


Release:

2018, Vol. 4. №3

Title: 
Thematic Groups of Russian Borrowings in the Language of Siberian Tatars

Author: Anna A. Isakova

For citation: Isakova A. A. 2018. “Thematic Groups of Russian Borrowings in the Language of Siberian Tatars”. Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates, vol. 4, no 3, pp. 78-87. DOI: 10.21684/2411-197X-2018-4-3-78-87

About the author:

Anna A. Isakova, Postgraduate Student, Department of the English Language, University of Tyumen; annatelem@gmail.com

Abstract:

This article studies Russian borrowings in the language of Siberian Tatars. The bilingualism of the Siberian Tatars and long-term language contacts with Russians contributed to the penetration of a large number of Russian loanwords. This study aims at describing the thematic groups of Russian borrowings, found in bilingual dictionaries of Siberian Tatars: the dictionaries by I. Giganov (1801, 1804), the dictionary by D. G. Tumasheva (1992), the dictionary by M. A. Sagidullin (2010), the dictionaries by G. T. Bakiyeva (2017, 2018).

About 1,000 Russian borrowings were identified in the language of Siberian Tatars. 25 thematic groups have been singled out: “Socio-economic phenomena”, “Socio-economic processes”, “Professions”, “Documents”, “Data illustration”, “Numbers”, “Geometric figures”, “Locatives”, “Scientific terms”, “Military terms”, “Onomastic terms”, “Temporal vocabulary”, “Religious terms”, “Medicines”, “Subjects”, “Food”, “Clothes and shoes”, “Electricity”, “Housing”, “Materials”, “Agriculture”, “Transport”, “Flora”, “Fauna”, and “Art”.

Most of the Russian borrowings in the language of Siberian Tatars are identified in the names of socio-economic phenomena, subjects, and professions.

References:

 1. Alishina Kh. Ch. Timirov R. R. 2007. “Russkie zaimstvovaniya v dialektnoj sisteme tatarskogo yazyka” [Russian Borrowings in the Dialectal System of the Tatar Language]. Proceedings of the International Research Conference “Russkiy yazyk i metodika ego prepodavaniya: traditsii i sovremennost’” [Russian Language and Its Teaching Methodology: Traditions and Modernity] (Tyumen). Vol. 2, pp. 144-146.
 2. Arnold I. V. 1966. “Semanticheskaya struktura slova v sovremennom angliyskom yazyke i metodika eye issledovaniya (na materiale imeni sushchestvitel’nogo)” [Semantic Structure of the Words in the Modern English Language and Research Methodology (On Example of a Noun)]. Dr. Sci. (Philol.) diss. abstract. Leningrad.
 3. Ahunzyanov E. M. 1968. Russkie zaimstvovaniya v tatarskom yazyke [Russian Borrowings in the Tatar Language]. Kazan. 
 4. Bakieva G. T. 2016. Slovar narodno-razgovornoj leksiki sibirskih tatar [Dictionary of Folk-Colloquial Lexicon of Siberian Tatars]. Tobolsk: Poligrafist.
 5. Bakieva G. T. 2017. Tematicheskiy slovar’ sibirskotatarskogo yazyka [Thematic Dictionary of the Siberian Tatar Language]. Tobolsk.
 6. Giganov I. 1801. Slova korennye, nuzhnejshie k svedeniyu dlya obucheniya tatarskomu yazyku, sobrannye v Tobol’skoj glavnoj shkole [Words Are Indigenous, Necessary for Information for Teaching Tatar Language, Collected in the Tobolsk Main School]. Saint Petersburg.
 7. Giganov I. 1804. Slovar rossiysko-tatarskiy, sobrannyy v Tobol’skom glavnom narodnom uchilishche [Dictionary of Russian-Tatar, Collected in the Tobolsk Main Folk School]. Saint Petersburg: Imperatorskaya Akademiya Nauk
 8. Grigorieva T. E. 2007. “Russko-tatarskie yazykovye kontakty v sravnitelnoistoricheskom osveshchenii: na materiale pismennyh istochnikov konca XIX — nachala XX vv.” [Russian-Tatar Language Contacts In Comparative-Historical Coverage: On the Basis of Written Sources of the Late 19th — Early 20th Centuries]. Cand. Sci. (Philol.) diss. Cheboksary. 
 9. Naida Yu. A. 1983. “Protsedury analiza komponentnoy struktury referentsial’nogo znacheniya” [Procedures for Analyzing the Component Structure of the Referential Value]. In: Novoye v zarubezhnoy lingvistike [News in Foreign Linguistics], pp. 61-74. Moscow: Progress.
 10. Sagidullin M. A. 2010. Russko-sibirskotatarskiy slovar [A Russian-Siberian Tatar Dictionary]. Tyumen: Mandrika.
 11. Tumasheva D. G. 1992. Slovar dialektov sibirskih tatar [Dictionary of dialects of Siberian Tatars]. Kazan: Izdatelstvo Kazanskogo universiteta.
 12. Tumasheva D. G. Nasibullina A. H. 2000. Slovar dialektnoy leksiki tatarskikh govorov Tyumenskoy oblasti [Dictionary of Dialectal Vocabulary of Tatar Dialects of the Tyumen Region]. Tyumen: TOGIRRO.
 13. Utyasheva G. Ch. 2006. “Russkie zaimstvovaniya v tobolo-irtyshskom dialekte sibirskih tatar” [Russian Borrowings in the Tobol-Irtysh Dialect of the Siberian Tatars]. Cand. Sci. (Philol.) diss. Tobolsk.
 14. Fajzullina G. Ch. 2013. “Tematicheskie gruppy dialektnyh russkih zaimstvovanij v tobolo-irtyshskom dialekte sibirskih tatar” [Thematic Groups of Dialect Russian Borrowings in the Tobol-Irtysh Dialect of Siberian Tatars]. In: Aktual’nye problemy tatarskoj dialektologii, pp. 67-84. Tobolsk.
 15. Fedunova T. V. 2011. “Definitsionnyy analiz kak metod kontrastivnoy leksikologii” [Definitional Analysis as a Method of Contrastive Lexicology]. VESNІK MDPU іm. І. P. Shamyakіna, pp. 104-110.
 16. Yusupova A. Sh. 2012. “Russkie zaimstvovaniya v tatarskom yazyke: osobennosti ih funkcionirovaniya” [Russian Borrowings in Tatar Language: Peculiarities of Their Functioning]. Proceedings of the International Research Conference “Filologiya, iskusstvovedenie i kul’turologiya: tendencii razvitiya” [Philology, Art Criticism, and Cultural Studies: Development Tendencies], pp. 36-40. Novosibirsk: Sibirskaya associatsiya konsultantov.