Partisan Republics of Siberia During the Civil War

Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates


Release:

2017, Vol. 3. №2

Title: 
Partisan Republics of Siberia During the Civil War


For citation: Vtorushin M. I. 2017. “Partisan Republics of Siberia during the Civil War”. Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates, vol. 3, no 2, pp. 161-172. DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-2-161-172

About the author:

Mihail I. Vtorushin, Cand. Sci. (Hist.), Senior Lecturer, State, Municipal Administration and Customs Management Department, Omsk State Technical University; vtorushin-m2013@yandex.ru

Abstract:

In this article, the issue of Siberian Soviet partisan republics during the Civil War in Eastern Russia is presented. The aim of this paper is to reveal the causes of anti-Kolchak state peasantry communities, to study their socio-economic and political basis, ideological nature, internal and external contradictions of these republics.

The Civil War in Russia objectively led to the establishment of the dictatorship system in the dissenting camps. In the East of Russia it was the military dictatorship of the White movement, headed by Admiral Kolchak, that was to obtain military victory and to solve the historical problems of Siberia, concerning the land management of regional peasantry, the sale and supply issues, determining the local administration forms, etc. The White movement postponed the solution of these problems to the postwar period. In addition, the internal policy was hardened and the tax burden was strengthened dramatically. The social response of the Siberian peasantry took the form of their insurgency. In 1919 one third of Siberian territory was under the control of gueriela rule. Siberian peasantry established its own system of self-organization and self-sufficiency based on the principles of the peasantry “war communism” in the guerrilla regions. This phenomenon is of great scientific interest due to the fact that Soviet partisan republics, which largely repeated the experience of Siberian partisan in the civil war, emerged in the years of the Great Patriotic War on the occupied territory.

References:

 1. Gosudarstvenny istorichesky аrkhiv Омskoy оblasti [The State Historical Archives of the Omsk Region]. F. R-1818.
 2. Gosudarstvenny аrkhiv Novosibirskoy оblasti [The State Archives of the Novosibirsk Region]. F. P-1.
 3. Gosudarstvenny istorichesky аrkhiv Омskoy оblasti [The State Historical Archives of the Omsk Region]. F. R-1015.
 4. Zhigalin Ya. 1930. “Partizanskoe dvizhenie v Zapadnoy Sibiri” [The Guerrilla Movement in Western Siberia]. Proletarskaya revolutsiya, no. 11, pp. 98-114.
 5. Zhurov Yu. V. 1986. Partizanskaya voyna v sibirskoy derevne [Guerrilla War in a Siberian Village]. Кrasnoyarsk.
 6. Коlоsоv Е. Е. 1923. Sibir' pri Kolchake: vospominaniya. Маterialy. Dokumenty [Siberia under Kolchak: Memories. Materials. Documents]. Petrograd: Byloe.
 7. Кuryshev I. V. 1998. “Sotsial'no-psihologicheskij оblik krest'yanstva Zapadnoy Sibiri v gody grazhdanskoj vojny (Pо маterialam periodicheskoy pechati)” [Socio-Psychological Aspect of the Peasantry in Western Siberia in the Years of the Civil War (On Materials of Periodicals)]. Cand. Sci. (Hist.) diss. Tomsk.
 8. Моlotov К. 1920. “К istoriy RKP v Sibiri. Аvgust 1918 - dekabr' 1918 goda” [To the History of the Russian Communist party in Siberia. August 1918 - December 1918]. In: Tri goda bor'by za diktaturu proletariata [Three Years of Struggle for the Dictatorship of the Proletariat], pp. 159-165. Omsk.
 9. Proletarskaya revolutsiya. 1923. “Partizanshchina v Тоbol'skoy gubernii: маterialy pо istorii partizanskogo dvizheniya v Sibiri pri Коlchake” [Guerrilla Warfare in the Province of Tobolsk: Materials on the History of the Partisan Movement in Siberia under Kolchak]. Proletarskaya revolutsiya, no. 8, pp. 156-221.
 10. Novosibirskoye knizhnoye izdatelstvo. 1959. Partizanskoe dvizhenie v Zapadnoy Sibiri. 1918-1920 g.: dokumenty i маterialy [The Guerrilla Movement in Western Siberia. 1918-1920: Documents and Materials]. Novosibirsk.
 11. Parfenov P. S. (Petr Altayskiy). 1925. Grazhdanskaya voyna v Sibiri. 1918-1920 [Civil War in Siberia. 1918-1920]. Мoscow: Gosizdat.
 12. Pashchenko О. P. 2009. Vystupleniya protiv natural'nyh povinnostey v sotsial'nom proteste krest'yan Zapadnoy Sibiri v 1861-1904 g. [Performance against the Natural Duties in the Social Protest of the Peasants of Western Siberia in 1861-1904], pp. 156-160. Omsk: OmGTU.
 13. Preobrazhenskiy P. 1923. “Partizanskoe dvizhenie v Sibiri” [The Guerrilla Movement in Siberia]. Кrasnaya аrmiya Sibiri. no 3-4. pp. 125-136.
 14. Rastorguev S. V. 1996. “Аgrarnaya politika kolchakovskogo pravitel'stva” [Agrarian Policy of the Kolchak Government]. Cand. Sci (Hist.) diss. Moscow.
 15. Rossiyskiy Gosudarstvennyj аrhiv sozial'no-politicheskoy istoriy [The Russian State Archives of Socio-Political History]. F. 17.
 16. Yakovlev А. N. (ed.). 2000. Sibirskaya Vandeya: Dokumenty [Siberian Vendee: Documents] in 2 vols. Vol. 2. Compiled by V. I. Shishkin. Moscow.
 17. Sovetskaya Sibir (Оmsk). 1920. [Soviet Siberia (Omsk)]. 12 February, no 32.
 18. Tsentr hraneniya arhivnyh fondov Аltayskogo kraya [Center for the Preservation of Archives of the Altai Territory]. F. P-1.
 19. Tsentr dokumentatsii noveyshey istorii Томskoy оblasti [The Documentation Center of Modern History of Tomsk Region]. F. 1.
 20. Tsentr hraneniya arhivnyh fondov Аltajskogo kraya [Center for the Preservation of Archives of the Altai Territory]. F. P-2.
 21. Shtyrbul А. А. 1996. Аnarhicheskoe dvizhenie v Sibiri v 1-y chetv. ХХ v.: antigosudarstvennyy bunt i negosudarstvennaya samoorganizatsiya trudyashchihsya [The Anarchist Movement in Siberia in the First Thursday. The Twentieth Century: Anti-State Rebellion and Non-Governmental Self-Organization of Workers], vol. 2. Omsk: OmGPU.
 22. Shukletsov V. Т. 1981. Sibiryaki v bor'be za Sovetskuyu vlast' [Siberians in the Struggle for Soviet Power]. Novosibirsk: Zapadno-sibirskoye knizhnoye izdatelstvo.
 23. Shuranova Е. N. Sovetskuyu vlast' kak variant obshchestvennogo ideala sibirskogo krest'yanstva v 1920-1921 gg. [The Soviet Regime as a Variant of the Social Ideal of the Siberian Peasantry in 1920-1921]. http://sibsubethnos.narod.ru/p04/Schuranova.htms
 24. Eltsin V. 1926. Pyataya аrmiya i sibirskie partizany [The Fifth Army and the Siberian Guerrillas. The Struggle for Siberia and the Urals], pp. 261-280. Moscow-Leningrad: Gosizdat.
 25. Yarovoy I. V. 1926. Ekonomika sibirskoj derevni [The Economy of the Siberian Village]. Novosibirsk: sibkrayizdat.