Formation of the Conceptual Bases of Scientific Research in the Context of Improving Teacher’s Methodological Culture

Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates


Release:

2016, Vol. 2. №4

Title: 
Formation of the Conceptual Bases of Scientific Research in the Context of Improving Teacher’s Methodological Culture


About the author:

Alfiya F. Zakirova, Dr. Sci. (Ped.), Professor, Academic Department of Methodology and Theory of Social and Educational Research, University of Tyumen; a.fagalovna@mail.ru

Abstract:

The article deals with the conceptualization of pedagogical knowledge in the process of scientific research on pedagogy and education. The author describes the conceptual base as the most important attribute of a methodological research, revealing its basic content units, which include ideological base of scientific research, researcher‘s values, style of thinking activity. The paper convincingly proves that the process of conceptualization of scientific knowledge has a trans-level prolonged character and is not limited to prearranged stage research, penetrating all the contents and stages of scientific knowledge.

The article shows that the results of the conceptualization of the knowledge are embodied in all the methodological characteristics of the work: the object and the subject of research, the scientific hypothesis, theoretical and empirical methods of its verification and forms of interpretation of the results. The capacity for evidence-based conceptualization of scientific knowledge characterizes the level of development of methodological culture of the scientist. Disclosed elements of the experience of the methodological preparation of the teacher-researchers in higher and postgraduate education, realized on the basis of the Tyumen State University and Tyumen Scientific and Educational Center of the Russian Academy of Education. We characterize the capabilities and efficiency of the use of pedagogical ideas of hermeneutics in the formation of the conceptual foundations of scientific research on the problems of education in the context of improving the methodological culture of teachers and researchers.

References:

 1. Brushlinskiy A. V. 1979. Myshlenie i prognozirovanie (logiko-psikhologicheskiy analiz) [Thinking and Forecasting (Logical and Psychological Analysis)]. Moscow: Mysl.
 2. Koltash S. I. 2003. Razvitie metodologii pedagogiki (seredina 60-kh — 80-e gody XX veka): monografiya [Development of the Methodology of Pedagogy (Mid 60s — 80s of the XX Century): Monograph]. Khabarovsk.
 3. Kraevskiy V. V., Berezhnova E. V. 2006. Metodologiya pedagogiki: novyy etap: uchebnoe posobie [The Methodology of Pedagogy: A New Phase: A Textbook]. Moscow: Akademiya.
 4. Kuznetsov V. G. 1991. Germenevtika i gumanitarnoe poznanie [Hermeneutics and Humanitarian Knowledge]. Moscow: Moscow State University.
 5. Medvedev V. A. 2008. “Problema kontseptualizatsii teoretiko-metodologicheskikh osnovaniy issledovaniya” [The Problem of Conceptualization of Theoretical and Methodological Bases of Research]. Cand. Sci. (Philos.) diss. abstract. Yekaterinburg.
 6. Stepin V. S., Gorokhov V. G., Rozov M. A. 1996. Filosofiya nauki i tekhniki [Philosophy of Science and Technology]. Moscow: Gardarika.
 7. Tyumen State University Publishing House. 2016. Praktiko-orientirovannaya podgotovka pedagogov-issledovateley v sisteme professionalnogo obrazovaniya [Practice-Oriented Training of Teachers and Researchers in the Vocational Education System]. Tyumen: Tyumen State University Publishing House.
 8. Zagvyazinskiy V. I., Zakirova A. F., Atakhanov R. 2013. Kachestvennye i kolichestvennye metody psikhologicheskikh i pedagogicheskikh issledovaniy [Qualitative and Quantitative Methods of Psychological and Educational Research]. Edited by V. I. Zagvyazinskiy. Moscow: Akademiya.
 9. Zakirova A. F. 2001. “Ponyatiynaya baza sovremennoy pedagogiki” [Conceptual Framework of Modern Pedagogy]. Pedagogika, no 7, pp. 7-12.
 10. Zakirova A. F. 2001. Teoreticheskie osnovy pedagogicheskoy germenevtiki. Monografiya [Theoretical Foundations of Educational Hermeneutics. Monograph]. Tyumen: Tyumen State University Publishing House.
 11. Zakirova A. F. 2011. Vkhodya v germenevticheskiy krug… Kontseptsiya pedagogicheskoy germenevtiki: monografiya [Entering the Hermeneutic Circle ... The Concept of Pedagogical Hermeneutics: Monograph]. Moscow: VLADOS.