Development and implementation of the model of forming practice-oriented research competence of teachers in the university educational space

Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates


Release:

2015, Vol. 1. №4(4)

Title: 
Development and implementation of the model of forming practice-oriented research competence of teachers in the university educational space


About the authors:

Olga A. Selivanova, Dr. Sci. (Ped.), Professor, Department of General and Social Psychology, Tyumen State University; towerred1966@mail.ru

Olga S. Andreeva, Cand. Sci. (Psych.), Associate Professor at the Department of General and Social psychology, Tyumen State University, o_andreeva@mail.ru

Abstract:

The article provides the justification of the components (cognitive, practical, valuable), compiling the model of practice-oriented research competence of students-teachers, in educational space of university.
The mechanisms of forming practice-oriented research competence are characterized: involvement in actual activity, emotional involvement in a situation (providing a motivational basis of changes), interaction between “a figure and a background”, the use of real social interaction. 
The characteristics of the environment of a higher educational institution, necessary for effective development of the studied competence are allocated: practical focus, informativeness, coordination of a higher educational institution with enterprises, the correlation of theory and practice, the participation of teachers of a higher educational institution in practical pedagogical activities. The experience of the Student’s association “The studio of practical psychology and pedagogics 'Stalker′ of Tyumen State University is presented in the article.

References:

 1. Andreyeva O. S. Mikrosocial'nye tehnologii v stanovlenii professional'nogo samosoznanija studentov-psihologov [Microsocial Technologies in Formation of Professional Consciousness of Students-Psychologists]: dis. kand. philol. nauk [Diss. Cand. Sci. (Psychol.)]. M., 2007. (In Russian)
 2. Baydenko V. I. Vyjavlenie sostava kompetencij vypusknikov vuzov kak neobhodimyj jetap proektirovanija GOS VPO novogo pokolenija[Identification of Structure of Competences of University Graduates as a Necessary Design Stage of SES HPE of the New Generation]: metodicheskoe posobie [a Methodical Manual]. M.: Issledovatel’skij tsentr problem kachestva podgotovki spezialistov [Research Center for Problems Quality of Training], 2006. (In Russian)
 3. Darinskaya L. A. Formirovanie issledovatel'skoj kompetentnosti budushhego uchitelja s pozicij gumanitarnyh tehnologij [Formation of research competence of future teachers from positions of humanitarian technologies] // Universum: Vestnik Gercenovskogo universiteta [Universum Magazine: Gertsen University Herald]. 2008. No 10. (In Russian)
 4. Dotsenko E. L. Semantika mezhlichnostnogo obshhenija [Semantics of Interpersonal Communication]: diss. doctor. psihol. nauk [Diss. Dr. Sci. (Psihol.)]. M., 2000. (In Russian)
 5. Zdanovich O. V. O strukture i soderzhanii issledovatel'skoj kompetencii studentov — budushhih uchitelej [On the Structure and Maintenance of Research Competence of Students — Future Teachers] // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskovo universiteta [Tomsk State Pedagogical University Herald]. 2012. Issue 11 (126). Pp. 76-79. (In Russian)
 6. Zdanovich O. V., Bagachuk A. V. Strukturno-soderzhatel'naja model' issledovatel'skoj kompetencii studenta — budushhego uchitelja matematiki [Structural and Substantial Model of Research Competence of a Student — Future Mathematics Teacher // Sovremennye problemy nauki i obrazovanija [Modern Problems of Science and Education]. 2014. No 2. http://www.science-education.ru/116-12378 (In Russian)
 7. Korzennikova O. G. Model' formirovanija issledovatel'skoj kompetencii budushhih uchitelej nachal'nyh klassov v uslovijah perehoda na novye FGOS [The Model of Forming Research Competence of Future Elementary School Teachers in the Conditions of Transition to New FSES. http://www.informio. ru/publications/id667/Model-formirovanija-issledovatelskoi-kompetencii-budushih-uchitelei-nachalnyh-klassov-v-uslovijah-perehoda-na-novye-FGOS (In Russian)
 8. Lukashenko S. N. Model' razvitija issledovatel'skoj kompetentnosti studentov vuza v uslovijah mnogourovnevogo obuchenija (na primere izuchenija matematicheskih disciplin) [The Model of Development of Research Competence of Students of a Higher Education Institution in the Conditions of Multilevel Training (on the Example of Studying Mathematical Disciplines)] // Obrazovanie i nauka [Science and Education]. 2012. No 1 (90). Pp. 73-85. (In Russian)
 9. Morozova N. N., Fadeyeva I. M. Model' issledovatel'skih kompetencij lichnosti kak osnova upravlenija kachestvom nauchno-issledovatel'skoj dejatel'nosti v universitetskom komplekse [The Model of Research Competences of a Personality as a Basis of Research Activity Quality Management in a University Complex // Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz [University Management: Practice and Analysis]. 2008. No 5. Pp. 43-51. (In Russian)
 10. Pupynina I. A. Formirovanie issledovatel'skoj kompetencii u studentov pedagogicheskogo kolledzha [The Formation of Research Competence in Students of Teacher Training College]. http://festival.1september.ru/articles/584510/ (In Russian)
 11. Romanovskaya I. A. Struktura issledovatel'skoj pozicii budushhih uchitelej. Zhurnal sovremennye naukoemkie tehnologii [The Structure of Research Position of Future Teachers. The Journal of Modern High Technologies, 2010. No 10. (In Russian)
 12. Ryndina Yu. V. Issledovatel'skaja kompetentnost' kak psihologo-pedagogicheskaja kategorija [Research Competence as a Psychological and Pedagogical Category] // Molodoj Uchenuj [Young Scientist]. 2011. No 1. Pp. 228-232. (In Russian)
 13. Solyankina L. E. Psihologo-akmeologicheskaja koncepcija razvitija professional'noj kompetentnosti specialista v praktiko-orientirovannoj obrazovatel'noj srede [Psychological and Acmeological Concept of Development of Professional Competence of a Specialist in Practice-oriented Educational Environment]: avtoref. diss. doctor. psihol. nauk [Abstract of Diss. Dr. Sci. (Psychol.)]. Tambov, 2011. (In Russian)
 14. Fedorova I. A. Struktura issledovatel'skoj kompetencii bakalavrov obrazovanija i pedagogiki: mezhdunarodnyj i otechestvennyj aspekty [The Structure of Research Competence of Bachelors of Education and Pedagogics: International and Domestic Aspects] // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta (Jelektronnyj zhurnal) [Moscow State Regional University Herald (Electronic Magazine)]. 2011. No 2. Pp. 93-98. (In Russian)