Problems of formation of practice-oriented research competence of teachers within educational dimension of university

Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates


Release:

2015, Vol. 1. №3(3)

Title: 
Problems of formation of practice-oriented research competence of teachers within educational dimension of university


About the authors:

Olga A. Selivanova, Dr. Sci. (Ped.), Professor, Department of General and Social Psychology, Tyumen State University; towerred1966@mail.ru

Olga S. Andreeva, Cand. Sci. (Psych.), Associate Professor at the Department of General and Social psychology, Tyumen State University, o_andreeva@mail.ru

Abstract:

The article deals with the problems of formation of practice-oriented research competence of teachers within the educational dimension of University. This is due to active processes of restructuring and modernization within the modern system of higher pedagogical education: deformation of students’ needs in the application of research methodology in educational activity, low demand for applying research methodology in practical pedagogical activity, underdevelopment of the system to analyze the needs of potential recipients of research services. The article represents characteristics of a variant of research culture dimension which can effectively complement the academic methodological component of University education and practice-oriented methodological basis of teaching.

References:

1. Zimnyaya, I. A. Kljuchevye kompetencii — novaja paradigma rezul'tata obrazovanija [Key competences as a new paradigm of education results] // Vysshee obrazovanie segodnja, 2003. No 5. Pp. 36-45. (in Russian).

2. Shashinkova, E. A. Issledovatel’skaja dejatel’nost’: slovar’ [Research activities: dictionary]. M., 2004. (in Russian).

3. Ryndina, Y. V. Issledovatelskaja kompetentnost’ kak psihologo-pedagogicheskaja kategorija [Research competence as psychological and pedagogical category] // Molodoi uchenyj. 2011. № 1. Pp. 228-232.

4. Kazantsev, S. Y. Didakticheskie osnovy i zakonomernosti fundamentalizacii obuchenija studentov v sovremennoj vysshej shkole: dis…. dok. ped. nauk / S. Ja. Kazancev [Didactic principles and regularities of fundamentalization of education in modern higher school: dis. … Dr. Sci. (Pedagog.)]. Kazan, 2000. 295 p. (in Russian).

5. Nechayev, Y. I. Formirovanie metodologicheskoj gramotnosti studentov vuza na nachal’nom jetape podgotovki: dis. …. kand. ped. nauk [Formation of methodological literacy of students at the initial stage of preparation: dis. … Cand. Sci. (Pedagog.)]. Omsk, 2001. 190 p. (in Russian).

6. Senko, J. V. Stil’ pedagogicheskogo myshlenija v voprosah: uchebnoe posobie [The style of pedagogical thinking in questions: a textbook]. Moscow: Drofa, 2009. 271 p. (in Russian).

7. Zdanovich, O. V. O strukture i soderzhanii issledovatel’skoj kompetentsii studentov — budushchih uchitelej [On the structure and the maintenance of research competence of studentsв — future teachers]. Tomsk State Pedagogical University Bulletin. 2012. Issue 11 (126). С. 76-79.

8. Averin, S. P., Henden A. M., Sergeev M. I. Aktual’nye problemy nepreryvnogo pedagogicheskogo obrazovanija (po materialam pedagogicheskogo issledovanija) [Actual problems of continuous pedagogical education (materials of pedagogical studies)]. Krasnoyarsk, 2005. 178 p. (in Russian).

9. Shadrikov, V. D. Professionalizm sovremennogo pedagoga: metodika ocenki urovnja kvalifi kacii pedagogicheskih rabotnikov [Professional qualities of a modern teacher: methods of assessing the qualifi cation level of teachers]. M.: Logos, 2011. (in Russian).

10. Zakirova, A. F. Rol’ nauchno-pedagogicheskoj shkoly akademika RAO V. I. Zagvjazinskogo v razvitii obrazovatel’nyh sistem // Podgotovka pedagoga novoj formacii v sisteme universitetskogo obrazovanija: problemy, prakticheskij opyt i perspektivy. Tjumen’: izdatel’stvo Tjumenskogo gosudarstvennogo universiteta [The role of scientific c and pedagogical school of academician RAO V. I. Zagvyazinsky in the development of educational systems // Preparation of a teacher of new formation in the system of University education: problems, practical experience and perspectives]. Tyumen: Tyumen State University Publishing House, 2015. Pp. 7-10. (in Russian).