The problems of modeling practice-oriented research activity of student — teachers within the dimension of university education

Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates


Release:

2015, Vol. 1. №2(2)

Title: 
The problems of modeling practice-oriented research activity of student — teachers within the dimension of university education


About the author:

Eugenia G. Belyakova, Dr Sci. (Ped.), Professor, Academic Department of Methodogy and Theory of Social and Pedagogical Research, Tyumen State University; b-evgenia@yandex.ru

Abstract:

This article provides an overview of a sufficiently diverse range of problems arising in connection with the task of modeling methods and means of training teachers within university educational process in accordance with modern requirements of its practical orientation. Graduates’ ability to realize their professional and educational potential is provided through the systematic interaction of theoretical and methodological research, practice-oriented training, and the students’ immersion into educational practice. In the article the specifics of the educational process, during which students should form teaching and research activities, some elements of professional activity, and stable motivational focus on the teaching profession, is unveiled. The author analyzes the essence integration process of university and teacher training education into the modern model of teacher training. The author justifies structure and essence of the model of integrated practice-focused research activity that will be the subject of formation and development of a modern teacher — practice- and research-oriented professional. Research position and professional-pedagogical orientation of an individual student serves the basis for integration of teaching and research, and professional and educational activities. Pedagogical reflection (including methodological, professional and practical, and professional and personal) is a way to comprehend individual teaching experience. Hermeneutic aspect of integration of teaching and research, and professional and educational activities is represented in this article. The task of forming professional self-identity of students-teachers is formulated in the article. The author suggests some variants of goalsetting and task requirements in the design of the content of teacher training process for a teacher-researcher. The methods of integration of fundamental and practical orientation in teacher training, which can be used to guide course and practice content design, are proposed in this article.

References:

1. Barber, M. kak dobit’sja stabil’nogo vysokogo kachestva obuchenija v shkolah // Voprosy obrazovanija [How to achieve consistently high quality education at schools // the Issues of Education]. 2008. № 3. Pp. 7-60. (in Russian)

2. Lenskaja, E. A. kachestvo obrazovanija i kachestvo podgotovki uchitelja // Voprosy obrazovanija [The quality of education and the quality of teacher training // the Issues of Education]. 2008. № 4. Pp. 81-95. (in Russian)

3. Bolotov, V. A. k voprosam o reforme pedagogicheskogo obrazovanija // Psihologicheskaja nauka i obrazovanie [Towards the issues of teacher training process reform // Psychological Science and Education]. 2014. Vol. 19. № 3. Pp. 32-40. (in Russian)

4. Koncepcija podderzhki razvitija pedagogicheskogo obrazovanija (proekt) [The concept of supporting the development of teacher training (draft)]. URL: http://Ministry of Education/documents/3875 (in Russian)

5. Professional’nyj standart pedagoga (proekt) [A professional standards for teachers (draft)]. URL: http://Ministry of Education/documents/3071 (in Russian)

6. Proekt po modernizacii pedagogicheskogo obrazovanija na sajte Minobrnauki RF [Modernization Project of Teacher training Online at the official site of the Ministry for Education and Science of the Russian Federation]. URL: http://минобрнауки/проекты/ модернизация-педагогического-образования (in Russian)

7. Zagvjazinskij, V. I. Issledovatel’skaja dejatel’nost’ pedagoga [Research activity of a teacher]. M.: Akademia, 2010. 176 p. (in Russian)

8. Margolis, A. A. Trebovanija k modernizacii osnovnyh professional’nyh obrazovatel’nyh programm (OPOP) podgotovki pedagogicheskih kadrov v sootvetstvii s professional’nym standartom pedagoga: predlozhenija k realizacii dejatel’nostnogo podhoda v podgotovke pedagogicheskih kadrov // Psihologicheskaja nauka i obrazovanie [The Requirements for upgrading basic professional educational programs (OPOP) of teacher training in accordance with the professional standard: proposals for the implementation of the activity approach in teacher training // Psychological Science and Education]. 2014. Vol. 6. № 2. Pp. 1-18.(in Russian)

9. Zagvyazinsky, V. I., Plotnikov, L. D., Volosnikova, L. M. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii i strategija ego vozmozhnogo razvitija // Obrazovanie i nauka [Teacher training in Russia and its possible development strategy // Education and Science]. 2013. № 4. Pp. 3-18. (in Russian)

10. Shafranov-kutsev, G. F. O sovremennoj modeli podgotovki pedagoga v strukture universitetskogo kompleksa // Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz [On the modern model of teacher training in the structure of university complex // University administration: practice and analysis]. 2014. № 6. Pp. 35-41. (in Russian)

11. Koncepcija razvitija pedagogicheskogo obrazovanija v Tjumenskom gosudarstvennom universitete [The concept of teacher education at Tyumen State University]. URL: http://www.utmn.ru/presse/kalendar/95430/ (in Russian)

12. Khristophorov, S. V. Definicija opyta v pedagogike: sushhnostnye harakteristiki [Definition experience in pedagogy: essential characteristics] // Izvestija Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gercena. 2006. Vol. 7. № 17. Pp. 46-53. (in Russian)

13. Kolesnikova, I. A., Titova, E. V. Pedagogicheskaja praksiologija [Pedagogical praxeology]. M.: Academia, 2005. 256 p. (in Russian)

14. Belyakov, E. G. Model’ smysloorientirovannogo obrazovanija // Znanie. Ponimanie. Umenie [The model of semantics-oriented education // knowledge. Cognition. Skills]. 2010. № 3. Pp. 44-48. (in Russian)

15. Zagvyazinsky, V. I., Zakirova, A. F. Sbornik zadanij po prakticheskoj metodologii pedagogicheskogo issledovanija [The collection of tasks for practical methodology of pedagogical research]. Tyumen: Tyumen State University publishing house, 2009. (in Russian)