About mutational nature of contemporary eurasian linguistic identity of russian-kazakh border region

Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates


Release:

Vesntik TSU. Philology. 2013

Title: 
About mutational nature of contemporary eurasian linguistic identity of russian-kazakh border region


About the author:

Kenesar K. Koyshe,
Cand. Soc. Sci., Assistant Professor, Tyumen State University (Zavodoukovsk branch)

Abstract:

The article deals with the processes of interpenetration of languages in the structure of modern Eurasian linguistic identity, reveals the nature of the interference, leading to the appearance of new features in the regional language of the Russian-Kazakh border areas. Russia’s border areas show the south of the Tyumen region, the Kazakh border region — North Kazakhstan. Russian population of the area consistently assimilated representatives of many people living in the study region (Khanty, Mansi, Komi, Kazakhs, Tatars, etc.), showing an example of a complex halfblood population Russian-dominated dominant. On the example of speech local Kazakhs and Russian authors show how the transformation in modern Eurasian linguistic identity of Russian-Kazakh border areas.

References:

1. Karabulatova, I.S., Bezhencev, E.V., Kojshe, K.K. Tjumenskaja oblast' — Kazahstan: specifika gosudarstvennoj jetnojazykovoj politiki v uslovijah prigranich'ja [The Tyumen Region — Kazakhstan: Specifics of Ethnolinguistic State Policy in Conditions of Border- Zone]. Tyumen: Vector Book, 2010. 148 p. (in Russian).

2. Shafranov-Kucev, G.F. Universitet i region [University and Region]. Tyumen: Tyumenskiy Gosudarstvenniy Universitet Publ., 1997. P. 224. (in Russian).

3. Karabulatova, I.S. Regional'naja jetnolingvistika: Sovremennaja jetnolingvisticheskaja situacija v Tjumenskoj oblasti (na materiale toponimii) [Regional Ethnolinguistics: Modern Ethnolinguistic Situation in the Tyumen Region (on the Basis of Toponymy)]. Tyumen, 2001. (in Russian).

4. Kojshe, K.K. Intercultural Cooperation of the Kazakhs: Historical and Demographic Aspects. Materialy mezhdunarodnoj nauchno-tehnicheskoj konferencii, posvjashhennomu godu Rossii v Kazahstane «Teorija i Praktika issledovanija processov rynochnyh preobrazovanij v stranah Blizhnego Zarubezh'ja» [Proceedings of the International Technical-Scientific Conference, Dedicated to the Year of Russia in Kazakhstan «Theory and Practice of Studying Processes of Market Transformations in the Countries of the Former Soviet Union»]. Tyumen—Pavlodar, 2004. Pp. 161-162. (in Russian).

5. Romanova, M.A. Substrate phonetic phenomena of Turkic origin in Russian dialects of the Tyumen Region. Russkij jazyk v ego vzaimodejstvii s drugimi jazykami — Russian Language in Its Interaction with Other Languages. Tyumen, 1988. Pp. 54-62 (in Russian).

6. Biljalova, A.A. Sopostavitel'nyj analiz fakul'tativnosti kak projavlenija variativnosti v raznostrukturnyh jazykah (na materiale tatarskogo, russkogo i anglijskogo jazykov) [Comparative Analysis of Optionality as a Manifestation of the Variation in Languages with Different Structure (Based on Tatar, Russian and English)]. Naberezhnye Chelny: Kamskaya Gosudarstvennaya Inzhenerno-Economicheskaya Academia Publ., 2007. 212 p. (in Russian).

7. Kokobaev, M.K. Govor zapadnyh poselenij. Diss. kand. [Dialect of Western Settlements of Gorkaya Liniya. Cand. Diss.]. Alma-Ata, 1965. 296 p. (in Russian).

8. Ahmetova, B.Z. Rechevoj portret nositelja prostorechij [Verbal Portrait of a Vernacular Speaker]. Monograph. Scientific publication. Kostanay: Kostanayskiy Gosudarstvenniy Universitet Publ., 2010. 248 p. (in Russian).

9. Gol'din, V.E. The development of Russian dialect speech as a special type of verbal culture. Mezhdunarodnyj kongress issledovatelej russkogo jazyka «Istoricheskie sud'by i sovremennost'» [International Congress of Russian Language Researchers «Historical Destiny and Present»]. Moscow: Moscovskiy Gosudarstvenniy Universitet Publ., 2001. Pp. 65–66 (in Russian).

10. Frolov, N.K. Semantika i morfemika russkoj toponimii Tjumenskogo Priob'ja [Semantics and Morphemics of Russian Toponymy around the Tyumen Middle Ob Area]. Tyumen: Tyumenskiy Gosudarstvenniy Universitet Publ., 1996. 168 p. (in Russian).

11. Amanzholov, A.S. Voprosy dialektologii i istorii kazahskogo jazyka [Questions in Dialectology and History of the Kazakh language]. Alma-Ata, 1957. 368 p. (in Russian).

12. Bogorodickij, V.A. Vvedenie v tatarskoe jazykoznanie v svjazi s drugimi tjurkskimi jazykami [Introduction to Tartar Linguistics in connection with Other Turkic Languages]. Kazan, 1953. 210 p. (in Russian).

13. Tumasheva, D.G. Jazyk sibirskih tatar [Language of Siberian Tatars]. In 2 parts. Kazan, 1968 (in Russian).

14. Alishina, H.Ch. Onomastikon sibirskih tatar [Onomasticon of the Siberian Tatars]. In two parts. Tyumen, 1999 (in Russian).

15. Polivara, Z.V. Psycholinguistic analysis of speech dysfunctions of children of different ethnic groups of the Tyumen North. Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, posvjashhennoj 45-letiju fakul'teta inostrannyh jazykov Kokshetauskogo gosudarstvennogo universiteta im. Sh.Sh. Ualihanova «Iskusstvo izuchat' jazyki» [Proceedings of the International Scientific-Practical Conference Dedicated to the 45th Anniversary of the Department of Foreign Languages of Kokshetau State University named after Sh.Sh. Ualikhanov «The Art of Learning Languages» (February 29, 2008)]. Kokshetau, Kokshetau: Kokshetauskiy Gosudarstvenniy Universitet, 2008. P. 211-215 (in Russian).

16. Bezhencev, E.V. Specifika funkcionirovanija jazykov v polijetnichnom prostranstve Tjumenskoj oblasti (na materiale russkogo, tatarskogo, ukrainskogo, kazahskogo jazykov) [The Specifics of Language Functionong in the Multiethnic Space of the Tyumen Region (Based on Russian, Tatar, Ukrainian and Kazakh Languages)]. Tobolsk: AKD Publ., 2011. 26 p. (in Russian).

17. Danil'chenkova, S.M. Turkisms in the dialects of the south of the Tyumen Region. Vzaimodejstvie russkogo jazyka s jazykami korennyh poselencev Urala i Sibiri — Interaction of the Russian Language with the Languages of the Indigenous Settlers of the Urals and Siberia. Tyumen: Tyumenskiy Gosudarstvenniy Universitet Publ., 1985. P. 30–34 (in Russian).

18. Dmitrieva, T.N. Turkisms in Russian dialects along the downstream of the Irtysh. Jetimologicheskie issledovanija — Etymological Researches. Sverdlovsk, 1981. P. 72–86 (in Russian).