The article justifi es the necessity to improve IT tools in designing intelligent CAD systems in heat-and-power engineering

Tyumen State University Herald. Physical and Mathematical Modeling. Oil, Gas, Energy


Release:

2015, Vol. 1. №2(2)

Title: 
The article justifi es the necessity to improve IT tools in designing intelligent CAD systems in heat-and-power engineering


About the authors:

Ludmila A. Denisova, Cand. Tech. Sci., Associate Professor, Omsk Tech. University
Valeriy A. Shaptsev, Dr. Tech. Sci., Professor Tyumen State University

Abstract:

The article justifi es the necessity to improve IT tools in designing intelligent CAD systems in heat-and-power engineering.

References:

1. Shaptsev, V. A. Informatsija. Informatsionnaja tekhnologija. Aktualnaja tochka zrenija // Vestnik TumGU. Estestvennye nauki. Informatika. 2010. № 6. Pp. 88-99.

2. Vasiliev, S. N., Cherkashin, E. A. Inellektnoje upravlenie teleskopom // Sib. Zhurn. industr.matem. 1:2 (1998). Pp. 81-98.

3. Vasiliv, V. I., Ilyasov, B. G. Intellektualnye sistemy upravlenija. Teorja i praktika. M.: Radiotekhnika, 2009. 392 p.

 4. Pegat, A. Nechetkoe modelirovanie i upravlenie. M.: "BINOM. Laboratorija znanij", 2013. 802 s.

5. Holland, G. Genetichiskie algoritmy / V mire nauki. 1992. № 9. Pp. 32-40.

6. Denisova, L. A., Mescheryakov, V. A. Avtomatizatsija parametricheskogo sinteza sistemy regulirovanija s ispolzovaniem geneticheskogo algoritma / Avtomatizatsija v promishlennisti. 2012. № 7. Pp. 34-38.

7. Denisova, L. A. Modelirovanie i optimizatsija sistemy regulirovanija pitanija parogeneratora energobloka AES // Avtomatizatsija v promyshlennosti. 2013. № 7. Pp. 14-19.

8. Denisova, L. A., Nadtochiy, P. N., Raskin, E. M. Realizatsija sistemy regulirovanija s nechetkoj kompensatsiej staticheskoj oshibki v srede avtomatizirovannogo proektirovaniia Teprol // Avtomatizatsija v promishlennosti.2012. № 8. Pp. 33-38.

9. Denisova, L. A. Mnogokriterialnaja optimizatsija na osnove geneticheskikh algoritmov pri sinteze sistem upravlenija. Omsk:Izd-vo OmGTU, 2014. 172 р.

10. Denisova, L. A. Modeli i metody proektirovaniia sistem upravlenija objektami s peremennymi parametrami. Omsk: Izd-vo OmGTU, 2014. 186 р.