International Assessment of the Technological Development

Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research


Release:

2016, Vol. 2. №4

Title: 
International Assessment of the Technological Development


About the authors:

Dmitry Yu. Rudenko, Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor, Department of World Economy and International Business, Tyumen State University; d.y.rudenko@utmn.ru

Nikolay I. Didenko, Dr. Sci. (Econ.), Professor, Head of the Research Laboratory of “System Dynamics”, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University; didenko.nikolay@mail.ru

Abstract:

The article analyzes the current approaches assessing the level of countries’ innovative and technological development. We prove the necessity to supplement the conditions for monitoring and forecasting system and the results of innovative development of the Russian international indices. The monitoring system of indicators for innovation and technological development is proposed, allowing the administration of the national innovation ecosystem. The meaningful forecasting of the innovation and technological development level is only possible by the system of innovative potential, process, and outcome indicators. The system of complex indices allows us to describe the place of Russia in the world economy at the level of innovation and technological development. It can be used by the Ministry of Economic Development of the Russian Federation, other ministries and departments, as well as think tanks shaping the state policy in the sphere of innovations, assessing the implementation of the policy, amending the adopted strategy of Russia’s innovation and technological development.

References:

 1. 50 Most Innovative Countries. Bloomberg. http://www.bloomberg.com/slideshow/2013-02-01/50-most-innovative-countries.html#slide52
 2. Andrew J. A., DeRocco E. S., Taylor A. 2009. The Innovation Imperative in Manufacturing: How the United States Can Restore Its Edge. Boston: The Boston Consulting Group. https://www.bcgperspectives.com/Images/BCG_Innovation_Imperative_in_Manufacturing_Mar_09_tcm80-15445...
 3. Bobrov Ye. S., Skripnyuk D. F. 2011. “Informatsionnyye tekhnologii s pozitsii tekhnologicheskikh ukladov v ekonomicheskom razvitii obshchestva” [Information Technologies from the Perspective of Technological Structures in the Economic Development of Society]. Nauchno tekhnicheskiye vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta. Ekonomicheskiye nauki, vol. 1, no 114.
 4. Custom scorecards (KAM 2012). The World Bank. http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page3.asp?default=1
 5. Davydenko V. A., Romashkina G. F., Skripnyuk D. F., Tarasova A. N., Didenko N. I. 2013. Upravleniye innovatsionnym razvitiyem regiona. Monografiya [Management of Innovative Development of the Region. Monograph]. Tyumen: Tyumen State University.
 6. Furman J. L., Porter M. E., Stern S. 2002. “The Determinants of National Innovative Capacity.” Research Policy, no 31. http://smgworld.bu.edu/jefffurman/files/2012/05/FPS-National-Innovative-Capacity-RP-2002.pdf
 7. Human Development Report 2001. UNDP, New York: Oxford University Press. http://hdr.undp.org/en/media/completenew1.pdf
 8. Innovation Union Scoreboard 2016. European Commission, Brussels: European Commission. http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17822
 9. IT Industry Competitiveness Index 2011. BSA. http://globalindex11.bsa.org
 10. López-Claros A. (ed.). 2009. The Innovation for Development Report 2009-2010: Strengthening Innovation for the Prosperity of Nations, N. Y.: Palgrave Macmillan. http://www.innovationfordevelopmentreport.org/Report2009
 11. López-Claros A. 2010. Innovation for Development Report 2010-2011: Innovation as a Driver of Productivity and Economic Growth, N. Y.: Palgrave Macmillan. http://www.innovationfordevelopmentreport.org
 12. Measuring Knowledge in the World’s Economies: Knowledge Assessment Methodology and Knowledge Economy Index. Knowledge for Development Program, Washington, DC: The World Bank. http://siteresources.worldbank.org/INTUNIKAM/Resources/KAMbooklet.pdf
 13. Measuring the Information Society 2012. Geneva: International Telecommunication Union. http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf
 14. Measuring the Information Society: The ICT Development Index. 2009. International Telecommunication Union, Geneva: International Telecommunication Union. http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/material/2009/MIS2009_w5.pdf
 15. Monastyrskiy Ye. A., Spitsyn V. V., Grik Ya. N. 2010. “Metodologicheskiy podkhod k otsenke effektivnosti innovatsionnogo razvitiya regiona” [The Methodological Approach to Assess the Effectiveness of the Innovation Development of a Region]. Innovatsii, no 1(135).
 16. Pipiya L. K. (ed.). 2008. Izmereniye ekonomiki znaniy: teoriya i praktika [Measuring the Knowledge Economy: Theory and Practice]. Moscow: Institut problem razvitiya nauki RAN. 
 17. Porter M. E., Stern S. 1999. The New Challenge to America’s Prosperity: Findings from the Innovation Index, Washington, DC: Council on Competitiveness. 
 18. Simonova L. M., Pogodayeva T. V. 2011. “Vozmozhnosti i perspektivy realizatsii nauchnogo potentsiala Rossii” [Opportunities and Perspectives of Russian Scientific Potential]. Tyumen State University Herald, no 11.
 19. Strategiya nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii na dolgosrochnyy period [Strategy of Scientific and Technological Development of the Russian Federation for the Long Term]. http://sntr-rf.ru/materials/strategiya-nauchno-tekhnologicheskogo-razvitiya-rossiyskoy-federatsii-na...
 20. The Global Competitiveness Report 2001-2002. 2002. World Economic Forum, New York: Oxford University Press. http://www.nectec.or.th/pld/indicators/documents/WEF-%20Global%20Competitiveness%20Report%202001.pdf
 21. The Global Competitiveness Report 2016-2017. 2016. World Economic Forum, New York: Oxford University Press. http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL...
 22. The Global Information Technology Report 2016: Innovating in the Digital Economy. 2016. Geneva: The World Economic Forum and INSEAD. http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/GITR_2016_full%20report_final.pdf
 23. The Global Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation. 2016. Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization, Geneva: the World Intellectual Property Organization. https://www.globalinnovationindex.org/gii-2016-report
 24. Velkovich M. A., Velkovich M. A., Didenko N. I., Skripnyuk D. F. 2011. “Innovatsionnoye razvitiye v ekonomicheskikh teoriyakh i praktike” [Innovative Development in Economic Theory and Practice]. Voprosy radioelektroniki, vol. 1, no 1, pp. 178-193.
 25. Vinokurov V. I., Rybak O. P. 2008. “Rekomendatsii po formirovaniyu sistemy monitoringa i nauchnoy innovatsionnoy deyatel'nosti v sub"yektakh Rossiyskoy Federatsii” [Recommendations for the Formation of a Monitoring System of Research and Innovation Activities in the Russian Federation]. Informatsionno-analiticheskiy byulleten' TSISN, no 3.
 26. Web Index 2012. World Wide Web Foundation. http://thewebindex.org/2012/10/2012-Web-Index-Key-Findings.pdf
 27. Yeliseyeva I. I., Makarova P. A. 2010. “Korrektna ili net statistika innovatsiy v Rossii?” [Is the Innovation Statistics in Russia Correct?]. Sotsiologiya nauki i tekhnologiy, vol. 1, no 1.
 28. Zadumkin K. A., Kondakov I. A. 2010. “Metodika sravnitel'noy otsenki nauchno-tekhnicheskogo potentsiala regiona” [The Methodology of Comparative Evaluation of the Scientific and Technical Potential of a Region]. Ekonomicheskiye i sotsial'nyye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz, no 4(12).