Geographic Variability of the Molars of Red Voles (Clethrionomys Rutilus Pallas, 1779) (RODENTIA, CRICETIDAE) of the Tyumen Region

Tyumen State University Herald. Natural Resource Use and Ecology


Release:

2017, Vol. 3. №2

Title: 
Geographic Variability of the Molars of Red Voles (Clethrionomys Rutilus Pallas, 1779) (RODENTIA, CRICETIDAE) of the Tyumen Region


For citation: Sorokina N. V., Sidorova S. K., Korpich K. Yu., Motorina A. S. 2017. “Geographic Variability of the Molars of Red Voles (Clethrionomys rutilus Pallas, 1779) (RODENTIA, CRICETIDAE) of the Tyumen Region”. Tyumen State University Herald. Natural Resource Use and Ecology, vol. 3, no 2, pp. 119-130. DOI: 10.21684/2411-7927-2017-3-2-119-130

About the authors:

Natalia V. Sorokina, Cand. Sci. (Biol.), Associate Professor, Department of Zoology and Evolutionary Ecology of Animals, Tyumen State University; natalya_sorokina@rambler.ru

Sophia K. Sidorova, Student, Institute of Biology, Tyumen State University; sonysony_s7@mail.ru

Kristina Yu. Korpich, Student, Institute of Biology, Tyumen State University; kristinka.korpich@mail.ru

Angelina S. Motorina, Student, Institute of Biology, Tyumen State University; angelok_6495@mail.ru

Abstract:

This article presents dimensional characteristics and structures of the masticatory surface of molar teeth of the red voles in the Tyumen Region. The authors identify the geographic variability of the M1 and M3 teeth masticatory surface’s structure and the dimensional characteristics of the molars of the red voles. The paper shows the adaptive value of the structure of the molars’ masticatory surface in relation to the power, i. e., it is a natural complication of the M1 and M3 teeth masticatory surface for the red voles when moving to the North. Geographic variability of individual dimensional characteristics of molars is traced. While moving northward dimensions, red voles’ teeth are decreasing, though also the Northern forest-steppe is characterized by a decrease in the size of individual teeth. This is probably due to the increase in the share of forages (seeds and grass) in the ration type.

References:

  1. Andreeva, T. A. 2008. “Vnutrividovaya differentsiatsiya evropeyskoy ryzhey polevki Clethrionomys glareolus Sshr., 1780” [Intraspecific Differentiation of the European Red Vole Clethrionomys glareolus Sсhr., 1780]. Cand. Sci. (Biol.) diss. abstract. Moscow: Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences.
  2. Bolshakov V. N., Vasilyeva I. A., Maleeva A. G. 1980. Morfotipicheskaya izmenchivost’ zubov polevok [Morphotypic Variability of Voles’ Tooth]. Moscow: Nauka.
  3. Borodin A. V. 2005. “Razmernye kharakteristiki shchechnykh zubov lesnykh polevok Clethrionomys (Craseomys) Rufocanus, Cl. (Clethrionomys) Glareolus, Cl. (Cl.) Rutilus (ARVICOLINAE, RODENTIA) i ikh ispol’zovanie dlya vidovoy identifikatsii” [Dimensional Characteristics of the Buccal Teeth of Forest Vole Clethrionomys (Craseomys) Rufocanus, Cl. (Clethrionomys) Glareolus, Cl. (Cl.) Rutilus (ARVICOLINAE, RODENTIA) and Their Use for Species Identification]. Russian Journal of Zoology, vol. 84, no 2, pp. 236-244.
  4. Gashev S. N. 2008. Mlekopitayushchie Tyumenskoy oblasti. Spravochnik-opredelitel’ [Mammals of the Tyumen Region. The Handbook]. Tyumen: Tyumen State University Publishing House.
  5. Science. 1981. Evropeyskaya ryzhaya polevka [European Red Vole]. Moscow: Science.
  6. Koshkina T. V. 1955. “Metod opredeleniya vozrasta ryzhikh polevok i opyt ego primeneniya” [Method for Determining the Age of Red Voles and the Experience of Its Application]. Russian Journal of Zoology, vol. 34, no 3, pp. 631-639.
  7. Lakin G. F. 1973. Biometriya [Biometrics]. Moscow: Vysshaya shkola.
  8. Okulova N. M., Andreeva T. A. 2008. “Mezhvidovaya i vnutrividovaya differentsiatsiya lesnykh polevok roda Clethrionomys (RODENTIA CRICETIDAE) po dannym izmenchivosti zhevatel’noy poverkhnosti zuba M3” [Interspecific and Intraspecific Differentiation of Forest Voles of the Genus Clethrionomys (RODENTIA CRICETIDAE) According to the Variability of the Masticatory Surface of the M3 Tooth]. Russian Journal of Zoology, vol. 87, no 8, pp. 991-1003.
  9. Sorokina N. V. 2011. “Morfotipicheskaya izmenchivost’ struktury zhevatel’noy poverkhnosti zuba M3 krasnoy polevki (Clethrionomys rutilus Pallas, 1779) (RODENTIA, CRICETIDAE) severnoy i sredney taygi Tyumenskoy oblasti” [Morphotypical Variability Structure of the Masticatory Surface of the Tooth M3 Red Backed Vole (Clethrionomys rutilus Pallas, 1779) (RODENTIA, CRICETIDAE) in North and Middle Taiga in the Tyumen Region]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN, vol. 13 (39), no 1 (5), pp. 1154-1158. Samara.
  10. Sorokina N. V., Sidorova S. K. 2016. “Morfotipicheskaya izmenchivost’ struktury zhevatel’noy poverkhnosti zubov M1 i M3 polevok r. Clethrionomys (RODENTIA, CRICETIDAE) Srednego Zaural’ya” [Morphotypical Variability Structure of the Masticatory Surface of the Teeth M1 and M3 of Voles Clethrionomys (RODENTIA, CRICETIDAE) of the Middle Urals]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN, vol. 118, no 2 (2), pp. 498-501. Samara.