The Features of Birch Forest Vegetative Reproduction in Western Siberia

Tyumen State University Herald. Natural Resource Use and Ecology


Release:

2016, Vol. 2. №1

Title: 
The Features of Birch Forest Vegetative Reproduction in Western Siberia

Author: Viktor A. Shtol

About the author:

Viktor A. Shtol, Researcher, Siberian Forest Experimental Station, a Branch of the All-Russian Research Institute of Silviculture and Mechanization of Forestry; tumlos@mail.ru

Abstract:

The article analyses the features of vegetative reproduction in the birch forest-steppe of Western Siberia. The authors have identified presence of undergrowth in birch forests bound for felling, their research shows that birch forests in Western Siberian forest-steppe do not have sufficient undergrowth under forest canopy for the formation of high-closed commercial birch forests. As a result, their natural regeneration occurs mostly by vegetative method. The correlation between the birch rejuvenation capacity and the trees’ diameter has been studied on 15 sample plots, which proves that birch rejuvenation capacity reduces with the increase in diameter and reaching the age of 60-80 years old. In addition, the effects of felling and fires on the undergrowth condition have been investigated, which analysis reveals that most of the undergrowth during logging and fires was destroyed and damaged, while the undergrowth, which was cut after felling, gave more abundant coppice than the damaged one. The sprouting ability of birch trees in the spring and summer periods has been studied, which concludes that birch regeneration by root suckers is of no practical value due to their rare formation.

References:

 1. Danchenko, A. M. 1982. Beryoza [Birch]. Alma-Ata: Kaynar.
 2. Danchenko, A. M., and G. B. Dubynin. 1982. “Plodonosheniye u berezy v Severnom i Tsentralnom Kazakhstane” [Birch Fruiting in Northern and Central Kazakhstan]. Osnovy ratsionalnogo vedeniya lesnogo khozyaystva Kazakhstana [The Basics of Rational Forest Management in Kazakhstan], pp. 25-33. Alma-Ata.
 3. Danchenko, A. M., and Trofimenko N. M. 1993. Ekologiya semennogo razvedeniya berezy [Ecology of Birch Seed Breeding]. Novosibirsk: Nauka.
 4. Denisov, S. A. 1999. Lesovedeniye. Smena porod: Uchebnoye possobiye [Forestry. The Change of Breeds: Tutorial]. Yoshkar-Ola: MarGTU.
 5. Guman, V. V. 1930. “Pobegoproizvoditelnaya sposobnost berezovykh nasazhdeniy Pashe-Kapetskogo uchebno-opytnogo lesnichestva” [The Birch Sprouting Ability in the Pasha-Kapetskiy Experimental Forestry]. Zap. lesn. opyt. statsion [The Notes of the Forest Experiment Station], no. 7. Leningrad. 
 6. Kaleda, W. M. 1982. “Biologiya plodonosheniya berezy v usloviyakh Novosibirskoy oblast” [Biology Fruiting Birch in Conditions of Novosibirsk Region]. Plodonosheniye lesnykh porod [Forest Trees Fruiting], pp. 117-129. Novosibirsk.
 7. Krasnobaeva, K. V. 2002. Rekomendatsii po vedeniyu khozyaystva v bereznyakakh podzony smeshannykh lesov i lesostepi (na primere respubliki Tatarstan) [The Guidelines for the Forestry Management in the Birch Subzone of Mixed Forests and the Forest-Steppe Zone (on the Example of Tatarstan Republic)].
 8. Krasnobaeva, K. V., S. Yu. Mityashina, I. F. Lukin, and I. K. Singatullin. 2007. “Dinamika plodonosheniya berezy povisloy” [The Dynamics of the Silver Birch Fruiting]. Lesnoye khozyastvo [Forestry], no. 1, pp. 33-34.
 9. Kurdiani, S. Z. 1914. “Iz biologii plodonosheniya lesnykh porod. O partenokarpii i partenospermii” [From the Biology of Forest Species Fruiting. On Parthenocarpy and Parthenosperm]. Selskoye khozyaystvo i lesovodstvo [Agriculture and Forestry], vol. 224, no. 1, pp. 117-129.
 10. Levchuk, L. A. 1991. “Sostoyaniye berezovykh nasazhdeniy i vegetativnoye vozobnovleniye berezy v usloviyakh floristykh zagryazniteley” [The Birch Plants Condition and Birch Vegetative Regeneration in the Conditions of Floristic Pollutants]. Cand. Sci. (Agricult.) diss. abstr., Ural Lenin Komsomol Forest Technology Institute.
 11. Makhnev, A. K. 1965. “Formy berezy v lesakh Pripyshminskogo Zauralya i ikh taksatsionno-morfologicheskaya kharakteristika” [Birch Types in the Forests of the Ishim Trans-Ural Region and their Biophysical and Morphological Characteristics]. Tr. instituta biologii UfAN SSSR [Technical Recommendations of the Institute of Biology of the Ufa Academy of Sciences of the USSR], no. 47, pp. 41-58.
 12. Makhnev, A. K. 1987. Vnutrividovaya izmenchivost i populyatsionnaya struktura berez sektsii Albae i Nanae [Intraspecific Variability and Population Structure of Birches in the Albae and Nanae Section]. Moscow: Nauka.
 13. Turlov, A. G. 2005. “Lesovodstvenno-ekologicheskiye osobennosti lesopolzovaniya i lesovozobnovleniya v berezovykh lesakh lesostepnogo Zauralya” [Silvicultural and Ecological Features of Forest Management and Reforestation in the Birch Groves of the Forest Steppe Trans-Ural Region]. Cand. Sci. (Agricult.) diss. abstr., the Botanic Garden of the Urals Branch of the Russian Academy of Sciences.