Environmental assessment of regional agricultural landscape systems

Tyumen State University Herald. Natural Resource Use and Ecology


Release:

2015, Vol. 1. №4(4)

Title: 
Environmental assessment of regional agricultural landscape systems


About the authors:

Peter A. Sukhoy ,
Dr. Sci. (Geog.), Professor, Head of the Department of Geodesy, Cartography and Territorial Management, Chernivtsi National University named after
Yu. Fedkovych 

Anatoly V. Morozov,
4th year Student at the Department of Geodesy, Cartography and Territorial Management, Chernivtsi National University named after Yu. Fedkovych 

Tatiana-Maria N. Atamaniuk ,
Postgraduate at the Department of Geodesy, Cartography and Territorial Management, Chernivtsi National University named after Yu. Fedkovych 

Abstract:

Structural analysis and comparative assessment of the current state of land fund use in the Prut-Dniester region of Chernivtsi region is carried out. The results of territory’s ecology study are presented. On the basis of different methods, the coefficient values of arable land and general agricultural development of land recourses at the level of primary administrative territorial units with their further reference to the boundaries of physical-geographical regions are determined. The degree of each area ecological balance is calculated, the ways to optimize the spatial structure of agricultural landscapes are presented. The coefficients of land economic turnover, ecological sustainability, environmental stability, as well as anthropogenic impact are determined. The comparative evaluation of anthropogenic transformation of the Prut-Dniester lands in Chernivtsi region depending on the economic development is carried out. The calculated area of environmentally sustainable land is characterized by increased anthropogenic impact. The ways to optimize the use of land resources according to their ecological status are presented.

References:

1.             Darchuk K. V., Atamanyuk T.-M. N. Regіonalnі osoblivostі antropogennoї peretvorenostі teritorії Іvano-Frankіvskoї oblastі [Regional Features of Anthropogenic Impact in Ivano-Frankivsk Region] // Nauokviy vіsnik Chernіveckogo nacіonalnogo unіversitetu [Scientific Herald of Chernivtsi National University]: Scientific Research Journal. Issues 553-554: Geography. Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2011. Pp. 16-20. (In Ukrainian)

2.             Krasovsky G. Ya., Tolchevska E. E. Rozroblennya tehnologії viznachennya koefіcієntіv rozoranostі zemelnih masivіv [Development of Technology for Arable Land Tracts Coefficients. http://file:/Downloads/ebpk_2014_15_15.pdf (In Ukrainian)

3.             Metodichnі rekomendacії z kompleksnoї agroekologіchnoї ocіnki zemel sіlskogospodar- skogo priznachennya [Guidelines for Agroecological Integrated Assessment of Agricultural Land]. Кyiv: Logos, 2008. 51 p. (In Ukrainian)

4.             Plaksa Yu. V., Vinnichenko Yu. A. Regressionnyy analiz urovnya intensivnosti ispolzovaniya selskohozyaystvennyh ugodiy v AR Krym [Regression Analysis of Land Use Intensity in Krym. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/2012_227/knp227_68-70.pdf
(In Ukrainian)

5.             Rakoid O. O. Agroekologіchna ocіnka zemel sіlskogospodarskogo priznachennya [Agroecological Assessment of Agricultural Land]: Absract of the Diss. Cand. Sci. (Agricult.). Кyiv, 2007. 21 p. (In Ukrainian)

6.             Sukhoу P. O., Atamanyuk T.-M. N. Teritorіalna diferencіacіya sіlskogospodarskogo zemlekoristuvannya prirodnih rayonіv Peredkarpattya [Territorial Differentiation of Agricultural Land Use of Subcarpathia] // Naukovі zapiski Ternopіlskogo nacіonalnogo unіversitetu іmenі V. Gnatyuka. Geografіya [Proceedings of the Ternopil National University named after V. Gnatyuk: Geography]. Ternopol: SMF Taipei. No 1. Issue 36. 2014. Pp. 210-216. (In Ukrainian)

7.             Sukhoy P. A., Morozov A. V. Ekologicheskaya napryazhonnost i agroispolzovanie landshaftnyh sistem Prut-Dnestrovskogo mezhdurechya Chernovickoy oblasti [Environmental Tension and Agrarian Usage of the Landscape Systems of the Prut and the Dnister Rivers in Chernivtsi Region] // Ekologicheskiy monitoring i bioraznoobrazie [Ecological Monitoring and Biodiversity]. Ishim. 2015. No 3 (10). Pp. 150-156. http://rucont.ru/efd/226325 (In Russian)

8.             Tretyak A. M., Tretyak R. A., Shkvir M. I. Metodichnі rekomendacії ocіnki ekologіchnoї stabіlnostі agrolandashftіv ta sіlskogospodarskogo zemlekoristuvannya [Guidelines on Environmental Sustainability of Agricultural Landscapes and Agricultural Land Use]. Kyiv: Institut zemleustroyu UAAN [Institute of Land Management], 2001. 15 p.
(In Ukrainian)

9.             Khodakovskaya O. Ekstensivnoe ispolzovanie v Ukraine selhozzemel usilivaet zavisimost selskogo hozyaystva ot pogodnyh usloviy [Extensive Use of Agricultural Land in Ukraine Increases the Dependence of Agriculture on Weather Conditions. http://www.apkinform.com/ru/exclusive/topic/1014400#.UUh5Hhe8D (In Russian)

10.         Shishchenko P. G. Prikladnaya fizicheskaya geografiya [Applied Physical Geography]. Kyiv: Vyscha shkola [Higher School], 1988. 192 p. (In Russian)