Ecological valance of ontogenetical structure of actaea spicata l. cenopopulations in the south of Tyumen region

Tyumen State University Herald. Natural Resource Use and Ecology


Release:

2015, Vol. 1. №4(4)

Title: 
Ecological valance of ontogenetical structure of actaea spicata l. cenopopulations in the south of Tyumen region


About the authors:

Boris S. Kharitontsev, Dr. Sci. (Biol.), Senior Researcher, Tobolsk Complex Scientific Station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; xaritoncev52@mail.ru

Mauliha S. Sharafutdinova, Рostgraduate student, Tyumen State University

Abstract:

A. spicata L. cenopopulations, growing in the lime woods in the south of Tyumen region, are ecologically charactersied according to the D. N Tsyganov’s scales. The possible and implemented environmental valences, the eco-efficiency ratio are calculated. The results showed that lighting-shading scale for this kind can be extended to 0.18 degree to the left, and the scale of soil acidity — 0.10 degree to the right. The main limiting factors for A. spicata L. are climate (TM = 0.21; KN = 0.37; OM = 0.38) and lighting (Lc = 0.38). All cenopopulations are not complete, except cenopopulations 3. The type of their age spectrum, in most cases, is unimodal and left-handed with autonomic factions. Transitive cenopopulations (1), ripening cenopopulations (10), mature cenopopulations (6), and young cenopopulations (2-6, 8-9) are identified according to “delta-omega” classification.

References:

1.             Barykina R. P., Mussina G. V., Chubatova N. V. Voronets kolosistyiy. Biol. flora Mosk. obl. [Baneberry. Biological flora of Moscow Region]. 1990. No 8. Pp. 143-153.
(In Russian)

2.             Barykina R. P., Chubatova N. V. Ontogenez voronca kolosistogo [Baneberry Ontogeny (Actaea spicata L.)] // Ontogeneticheskiy atlas lekarstvennyh rasteniy [Ontogenetic Atlas of Medicinal Plants]. Mari State University. Yoshkar-Ola, 2004. Pp. 101-105. (In Russian)

3.             Buzuk G. N., Sozinov O. V. Regressionnyy analiz v fitoindikacii (na primere ekologicheskih shkal D.N. Cyganova) [Regression Analysis in Phytoindication (Case Study of D. N. Tsyganov’s Ecological Scales)]. Minsk: Pravo i ekonomika [Law and Economics]. 2009. Vol. 37. Botanika. Pp. 356-362. (In Russian)

4.             Glazunov V. A. Rasprostranenie i ohrana Actaea spicata L. (Ranunculaceae) v Zapadnoy Sibiri. Biologicheskoe raznoobrazie rastitelnogo mira Urala i sopredelnyh territoriy: materialy Vserossiyskoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem [Distribution and Protection of Actaea Spicata L. (Ranunculaceae) in Western Siberia. Biological Diversity of the Urals Flora and Adjacent Areas: Materials of All-Russian Conference with International Participation (28 May-1 June 2012)]. Yekaterinburg. Goshchitsky. 2012.
320 p. (In Russian)

5.             Denisova L. V., Nikitin S. V, Zagulnova L. B. Programma metodiki nablyudeniya za cenopopulyaciyami vidov rasteniy Krasnoy knigi SSSR [The Program of Observation Methodology of Populations Species of the USSR Red Book]. M., 1986. 34 p. (In Russian)

6.             Zhivotovsky L. A. Ontogeneticheskie sostoyaniya, effektivnaya plotnost i klassifikaciya populyaciy rasteniy [Ontogenetical State, Effective Density and Classification of Plant Populations] // Ekologiya [Ecology]. 2001. No 1. Pp. 3-7. (In Russian)

7.             Zhukova L. A. Ocenka ekologicheskoy valentnosti osnovnyh ekologo-cenoticheskih grupp: podhody i metody [Ecological Valence Assessment of the Main Eco-coenotic Groups: Approaches and Methods] // Vostochnoevropeyskie lesa: istoriya v golocene i sovremennost [Eastern European Forest History in the Holocene and Present]. M.: Nauka [Science], 2004. Issue 1. Pp. 256-259. (In Russian)

8.             Krasnaya kniga Tyumenskoy oblasti [The Red Book of Tyumen Region]. 2004. Yekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta [Ural University Publishing House]. 496 p. (In Russian)

9.             Naumenko N. I. Flora i rastitelnost Yuzhnogo Zauralya [Flora and Vegetation of the Southern Trans-Urals]. Kurgan: Izd-vo Kurganskogo un-ta [Kurgan University Publishing House]. 2008. 512 p. (In Russian)

10.         Rabotnov T. A. Voprosy izucheniya sostava populyaciy dlya celey fitocenologii. Problemy botaniki [The Study of the Populations’ Composition for the Purpose of Phytocenology. Botany Problems]. M.; Leningrad: Izd-vo AN SSSR [Publishing House of the USSR Academy of Sciences]. 1950. Vol. 1. Pp. 465-483. (In Russian)

11.         Uranov A. A. Vozrastnoy spektr fitocenopopulyaciy kak funkciya vremeni i energeticheskih volnovyh processov [Age Range of Phytocenopopulations as Time Function and Energy Wave Processes] // Biologicheskie nauki [Biological Science]. 1975. No 2. Pp. 7-34. (In Russian)

12.         Tsyganov D. N. Fitoindikaciya ekologicheskih rezhimov v podzone hvoyno-shirokolistvennyh lesov [Phytoindication of Environmental Regimes in the Subzone of Mixed Coniferous-broad-leaved Forests]. M.: Nauka [Science], 1983. 196 p. (In Russian)